กองกิจการนิสิต มพ. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิต

เมื่ิอวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิต เพื่อให้ชมรมนิสิตเขียนโครงการและสรุปโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างชมรมนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง CE0728 ตึกอาคารเรียนรวม CE  มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2019 11:57:36 AM