มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สีบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สีบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้แสดงด้วยกัน 3 ชุดการแสดง คือ

  1. การแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชุด นาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดินร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในพิธีเปิด ประดิษฐ์ท่ารำโดย ดร.รัจนา พวงประยงค์  ศิลปินแห่งชาติ
  2. การแสดง ระบำซอ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ การแสดงนี้เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
  3. การแสดง มหาวิทยาลัยแห่งปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนการแสดงชุดนี้ ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยใช้ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย ผสมผสานกับศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา ได้แนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำ และนกยูง ซึ่งเป็นสัตว์มงคลตามคติความเชื่อของชาวไทลื้อ ประดิษฐ์ท่าฟ้อนโดย อาจารย์กฤษณา กาญจนสุระกิจ

ฝึกซ้อมโดยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง และแสดงโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้าชม ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านจันทร์โสมา ตำบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ของอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็นรื้นฟื้นการทอผ้ายกทองแบบโบราณของราชสำนัก

 


ภาพ :   ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2019 10:59:01 AM