โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Facebook for education

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Facebook for education โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองได้ ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว บรรยายพิเศษ เรื่อง Facebook for education ณ ห้อง ICT 1110 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในช่วงบ่าย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร จากนั้น เป็นการ แบ่งกลุ่ม Workshop ทดลองใช้ Facebook Group ร่วมกันในการจัดการศึกษา ณ ห้อง Training & Self Learning Room ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2019 3:53:15 PM