โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ INST 2019

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019) ภายใต้แนวคิด Nuclear for Better Life ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ โดยอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวสุชัญญา จันทร์เสน และนางสาววรกานต์ วังวล นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา 6.3 (โครงการ วมว) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยชื่อ “The effect of nuclear equation of state on the elliptic flow in heavy ion collision by using quantum molecular dynamics model” โดยเข้าร่วมนำเสนอแบบผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2019 3:46:40 PM