บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สามารถใช้บริการผ่าน web OPAC ได้มากกว่า 200 รายการ โดยหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์นี้ เป็นหนังสือที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดซื้อเอง ไม่รวมกับฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ


         ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่  http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx

         รายการหนังสือที่ออกให้บริการแล้ว https://goo.gl/EqvDq9


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705 เบอร์ติดต่อภายใน 3530


ภาพ :   นางสาวสิริภา สาตรี (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2019 9:21:58 AM