สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ของนิสิตรุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ของนิสิตรุ่นที่ 3เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนการจบภาคการศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มาเป็นประธานการสอบ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ประธานผู้อ่านโองการพิธีไหวครูนาฏศิลป์ไทยแบบหลวง และผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาเป็นกรรมการในการสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ฯ ในครั้งนี้

ผลการสอบดังกล่าว นิสิตรุ่นที่ 3 ของสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนของกรรมการและหลักสูตรเป็นอย่างดี ในนามสาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติถ่ายทอดกระบวนท่ารำให้กับนิสิตทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ภาพ :   สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   witthayaniphon.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2019 9:29:02 AM