สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์ ของนิสิตรุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์ ของนิสิตรุ่นที่ 3 ณ อาคารปฏิบัติการสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรี เมืองพะเยา ให้เกียรติมากล่าวตอนรับ ในการดำเนินการสอบดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีให้เกียรติมากล่าวเปิดการจัดการสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์
ทั้งนี้ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรม เป็นประธานในการสอบ อาจารย์ศุภชัย สิทธิเลิศ นักแสดงละครอาสาสมัคร ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อาจารย์กฤษณา กาญจนสุระกิจ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ เป็นกรรมการสอบ

โจทย์ในการสอบดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “ไทลื้อ” ซึ่ง อาจารย์วราภรณ์ วงศ์ใหญ่ เลขาฯสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย คุณวิไล วงค์สืบ ทูตวัฒนธรรมไทลื้อสมาคมไทลื้อ ได้มาร่วมสัมมนาและให้ข้อสังเกตในการแสดงเพื่อเป็นแนวทางและข้อคิดในการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการแสดงร่วมกับชุมชน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ใช้หัวข้อ“กว่าจะเป็นผลงานสร้างสรรค์”

การสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์ ของนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คือส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ตลอดระยะเวลา 4 ที่ผ่านมา ทั้งองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาประวัติ ทฤษฎี และการวิจัย กลุ่มวิชาองค์ประกอบการแสดงและ การออกแบบการแสดง กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา และกลุ่มวิชาศิลปะการแสดงร่วมสมัย เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตอันพรั่งพร้อมไปด้วยศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ไทลื้อ” มี 2 ชุด ประกอบด้วย การแสดงชุดลายตุง และการแสดงชุดเฮินไทลื้อ ในนามสาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ภาพ :   สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   witthayaniphon.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2019 9:25:56 AM