คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับเชิญจากองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเยอรมัน (GIZ) ให้จัดทำโครงการและเป็นวิทยากร ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนกฎหมายให้แก่คณาจารย์ของสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว

รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้รับเชิญจากองค์กร      
ความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเยอรมัน (GIZ) ให้จัดทำโครงการและเป็นวิทยากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนกฎหมายให้แก่คณาจารย์ของสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว 
และสถาบันการยุติธรรมประจำแขวงหลวงพระบาง จำปาสัก และสะหวันนะเขต รวม 
40 คน ณ ท่าลาด แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 10:57:23 AM