การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมคอนกรีต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีนี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ 21 สถาบัน โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม ในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณคณาจารย์และนิสิตชมรมคอนกรีต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาทุกท่าน ที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ทีมนิสิตคอนกรีต ม.พะเยา

1. นางสาวประกายวรรณ อินทรสงเคราะห์

2. นายปิยพัฒน์ ขาวหอง

3. นายกิตติพงศ์  แหลมแท้

4. นายตะวัน บุญมาก

5. นางสาวปรียาพร ไร่กันทา

6. นางสาวเปรมฤดี แท่นนอก  

7. นายภูรินท์ โนจิตร

8. นางสาวสุกัญญา สุรันนา  

9. นางสาวนวพรรษ  ใจยา  

10. นางสาวดวงกมล เกษธรรม

11. นายทศพล ทุ่งฝนภูมิ

12. นางสาวรุ้งตะวัน ปัญญาวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. อาจารย์ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์

2. อาจารย์วรจักร จันทร์แว่น

3. อาจารย์ณพล ศรีศักดา


ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/6/2019 11:14:03 AM