นักวิจัย SEEN ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันมลพิษในดินและน้ำใต้ดินสำหรับอนุรักษ์ติดตามและตรวจสอบการปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันมลพิษจากกระบวนการผลิตในดินและน้ำใต้ดิน

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันมลพิษในดินและน้ำใต้ดินสำหรับอนุรักษ์ติดตามและตรวจสอบการปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ จาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ ดร.ศักด์สิทธิ์ อิ่มแมน จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการป้องกันมลพิษจากกระบวนการผลิตในดินและน้ำใต้ดิน โดยใช้สถานที่จัดอบรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2019 3:59:59 PM