นิสิต SEEN ได้เข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

มื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน จัดโครงการให้นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1  เข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา วิทยากรที่ให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก จสอ. วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้ความรู้จากห้องเรียนแล้ว ทางคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังสนับสนุนการเสริมทักษะจากการดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อส่งเสริมความรู้อีกด้วย 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/6/2019 11:03:06 AM