คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงาน ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน และองค์กร ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในรูปแบบการเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวน 53 คน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และนายแพทย์เทพนฤมิต เมฒนาวิน นำเสนอแนวทางหรือรูปแบบของคลินิกศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกการแพทย์แผนจีน


ภาพ :   orawan pongta   
ข้อมูล/ข่าว :    orawan pongta   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/6/2019 10:58:40 AM