กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายงานการคลังและพัสดุได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบงานการคลังและพัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พิชัย ไชยกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   Pichai.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2019 2:10:09 PM