UP GAMES ประจำปี 2562

วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต และชมรมกีฬาได้จัดโครงการมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES )ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ รักใคร่กลมเกลียว ปรองดองในหมู่นิสิตทุกชั้นปี อีกทั้งจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตแต่ละคณะ เป็นการฝึกฝนให้รู้แพ้ รู้ชนะและการให้อภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง โดยมีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ทั้ง 6 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1.ฟุตบอล 11 คน 2.ฟุตซอล 3.บาสเกตบอล 4.วอลเลย์บอล 5.ตะกร้อ 6.เปตอง โดยผลการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ ออกมาดังนี้ -ฟุตบอล ชาย 11 คน รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ -ฟุตซอล ชาย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ -บาสเกตบอล ชาย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ -บาสเกตบอล หญิง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ -วอลเลย์บอล ชาย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ -วอลเลย์บอล หญิง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา -ตะกร้อ ชาย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา -เปตอง ชายเดียว รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ -เปตอง หญิงเดียว รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา -เปตอง คู่ชาย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา -เปตอง คู่หญิง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ -เปตอง ทีม 3 คน ชาย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ -เปตองทีม 3 คน หญิง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา 

ภาพ :   นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต , จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 3:54:56 PM