การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์

การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562ได้นำนิสิตพบกับผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ในเขตตำบลจำป่าหวาย และตำบลแม่กา เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กาห้วยเคียน ในการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนิสิตที่ลงพื้นที่

คณะแพทยศาสตร์ มีวิสัยทัศน์การพัฒนาการบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข คณะได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ จัดให้มีรายวิชาฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการในกลุ่มสาธารณสุข การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ มีลักษณะเป็นทีมสุขภาพ ซึ่งแต่ละทีมประกอบด้วยนิสิต 4 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาอนามัยชุมชน สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ โดยนิสิตจะทำการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และดำเนินการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยจะทำการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการตั้งแต่ วันที่ 1กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 ในพื้นที่ตำบลแม่กา และตำบลบ้านป่าหวาย รวม 21 หมู่บ้าน


ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 3:54:27 PM