แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลาพร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
รองศาตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา และผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 2:05:23 PM