โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี รองประธานกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายเรื่องสหกิจศึกษาคืออะไรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายเรื่องใครได้อะไรจากสหกิจศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้คณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์และนิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม รวมจำนวนทั้งสิ้น 201 คน ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวมหลังเก่า


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 4:27:02 PM