สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “จีนวิชาการ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.3015.00 น. สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการ จีนวิชาการณ ห้องเรียน CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวทีสำหรับจัดกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมจีน อาทิ การแสดงระบำยังเกอ การแสดงกังฟู การประกวดคัดลายมือภาษาจีน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแสดงละครและเล่านิทานภาษาจีน และการประกวดร้องเพลงภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ จีนอภิวัฒน์โดยวิทยากร ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร       

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.วราภรณ์ ใจประนพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล/ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 11:58:19 AM