สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ ภาษาไทยวิชาการครั้งที่ 1 “การวิจัยภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ ภาษาไทยวิชาการครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนณ ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การวิจัยทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ขำสกุล เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางภาษาไทย โดย คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย และการนำเสนอผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้ง 23 คนด้วย    

ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์ภัทรา เอกประเสริฐ

ภาพ : นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล/ข่าว : สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2019 4:34:48 PM