หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” กิจกรรมที่ 3 และลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ตามรอยโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ดารินทร  อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนบรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี4” กิจกรรมที่ 3 “ติดตามประเมินผล/การประกวดการดำเนินงานห้องสมุด” ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา โดย ดาบตำรวจพลาธิป  อภิภัชผ่องใส ครูใหญ่พร้อมด้วยคณะครูบรรณารักษ์ ที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุด โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน ให้การต้อนรับและร่วมดำเนินกิจกรรมภายในห้องสมุด มีการมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์น้อย ดูแลห้องสมุด และรางวัล “หนูน้อยนักอ่าน” จากสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ป.1 ป.6 ประจำเดือน มกราคม 2562 และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ ทางคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มอบ ชุดถังขยะ 4 สี ให้แก่โรงเรียนด้วย จากนั้นคณะดำเนินงานได้ติดตาม จ.ส.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) ต.ร่มเย็น  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนฯ บ้านห้วยปุ้ม เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาตามรอยโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ดารินทร   อินทับทิม    รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ

 

ภาพ/ข้อมูล/ข่าว : นางสาวอาจรีย์  สีอ่อน   เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2019 1:52:52 PM