อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

อาจารย์ปัณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ พร้อมด้วย ดร.อรอำไพ จ่าภา อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ในหัวข้อ ธูปตะไคร้หอมไล่ยุง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 คน กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำธูปตะไคร้หอมไล่ยุง และนำวัตถุดิบที่เหลือทิ้งตามฤดูกาลมาประยุกต์ใช้ อาทิ ช่วงนี้ผลผลิตส้มมีมาก สามารถนำเอาเปลือกส้มที่เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมระเหยไล่ยุงได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าของขยะเหลือทิ้งได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและสามารถนำธูปหอมที่ทำมาทดลองปั้นปรับรูปร่างตามที่ตนเองสนใจ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก


ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2019 4:40:20 PM