อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติจาก ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติจาก ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.คมศักดิ์ พินธะและดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้เสียสละเวลาให้การสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SMEs ประจำปีงบประมาณ 2561 ITAP-UP จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ดร.คมศักดิ์ พินธะและดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ เป็นนักวิจัยที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพะเยามากมาย อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระเทียม ซึ่งได้ทำงานวิจัยร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักชีวภาพสันโค้ง จนได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันกระเทียมแคปซูล ระดับสี่ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 งานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อน" โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้ประกอบการในหน่วยงาน ITAP-UP อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา อีกด้วย


ภาพ :   ITAP UP   
ข้อมูล/ข่าว :    ITAP UP/พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2019 1:53:41 PM