คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา มีรายนามต่อไปนี้

  1. 1. ดร.รัตนา ยาวิเลิง นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  2. 2. อาจารย์เยาวรัตน์ เม็งขาว นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จ.พะเยา
  3. 3. อาจารย์เยาวภา มูลเจริญ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่อง ในนวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่ง หมอตุ๊ด
  4. 4. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ความรู้ด้านคำศัพท์ทางรัฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์
  5. 5. นางสาวสุภาพร คำรศ  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ของนิสิตและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ/ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์  เพียรจริง  เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2019 12:09:04 PM