นวัตกรรมนิทานสู่ผลงานวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยครูนักวิจัย และนักเรียน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้นำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอโมเดลวิจัยในชื่อว่า “นวัตกรรมนิทาน : LCSC” เป็นนวัตกรรมนิทาน 2 ภาษา(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 2561 จนปัจจุบันได้โมเดลนวัตกรรมนิทานที่ครูสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้านภาษาไทย อังกฤษ รวมไปถึงด้านสังคม(นิทานพื้นบ้านจากวัฒนธรรมและเรื่องเล่าท้องถิ่น) ให้แก่เด็กนักเรียนได้ และนอกจากนี้คณะทำงานยังได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อโทรทัศน์ของชุมชน ช่องพะเยาทีวี เป็นการเผยแพร่ข่าวสารด้านการดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมากยิ่งขึ้น

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ดารินทร  อินทับทิม   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และคณะฯ

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์  เพียรจริง  เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล/ข่าว : นางสาวอาจรีย์  สีอ่อน   เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2019 3:52:41 PM