งานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 “ราชาวดีเกมส์”

คณะแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม งานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 "ราชาวดีเกมส์" กับกลุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ทั้ง 16 สถาบันทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2561 ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในชื่อโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจ CPR โดยโครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนลาน อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2019 2:40:29 PM