การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในการประชุมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบผ้าพันคอไทลื้อจาก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2562 แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นายอาทิตย์ การดื่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 4:39:36 PM