คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.วีระยุทธ หอมชื่น ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.วีระยุทธ หอมชื่น ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation เรื่อง “การศึกษากฎหมายทรัพยากรน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา” กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์) ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 3:44:38 PM