นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 “Thailand Accounting Challenge 2019”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 “Thailand Accounting Challenge 2019”  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการแสดงศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบัญชี ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี และเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่างสถาบัน


ภาพ :   ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 2:39:20 PM