นิสิต SEEN ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวเพ็ญฤดี คำสอน นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การดูแลของ ดร.มนตรี แสนวังสี และ อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 “นิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศ” (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN #8) ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวนมาก โดยนางสาวเพ็ญฤดี คำสอนได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวนเพื่อประเมินการคายระเหยน้ำรายฤดูกาลในป่าเต็งรังภาคเหนือ ประเทศไทย (Application of Eddy Covariance Technique on Estimation of Seasonal Evapotranspiration in Dry Dipterocarp Forest, Northern Thailand)” และได้รับรายวัลชมเชยการนำเสนอภาคบรรยาย โดยมี รศ. ดร. ดอกรัก มารอด ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว 

ภาพ :   ดร.มนตรี แสนวังสี   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 1:39:29 PM