มหาวิทยาลัยพะเยาสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


มหาวิทยาลัยพะเยาสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


      ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (ITU) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุขชาตรี ประสมสุข หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรทุนการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 6 ทุน จาก 3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะละ 2 ทุน


ภาพ :   รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา / งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 10:05:25 AM