โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ( Phayao Research Conference 2019 ) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนักเรียนและอาจารย์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ดังต่อไปนี้


1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “โครงการข้าวอินทรีย์ หอมนกยูง” ได้รับรางวัลเหรียญทอง


2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.1 ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เรื่องการศึกษาอัตราส่วนที่สมบูรณ์ทางคณิตศาสตร์ในตัวผึ้ง ได้รับรางวัลผลงานความคิดสร้างสรรค์ ประเภทโปสเตอร์ โดยมีอาจารย์ตระกูลพันธ์ ยุชมพู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


3. อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2019 10:22:10 AM