อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน เพื่อป้องกันปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมฟูรามา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

ภาพ :   งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/28/2019 1:30:26 PM