นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 4) จาก 20 กว่าทีม ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย นางสาววรรณิการ์ เปียงปิ๋ว และนางสาวบุษกร พรมรุ่งโรจน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 4) จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญรวง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการตลาดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ สำหรับในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ Marketing Mega Trends For Thai Market ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจระดับชาติและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งได้เรียนรู้การปรับตัวให้ทันกับการตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป


ภาพ :   อ.กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2019 5:39:22 PM