ม.พะเยา จัดเวทีเสวนา “ก้าวที่ 9 นักวิจัยพบสื่อมวลชน”

        โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน ปีที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจาก พะเยาทีวี สื่อชุมชนที่ผลิตสื่อชุมชน ด้านวิจัยและพัฒนา อบรมสื่อชุมชน และให้บริการด้านต่างๆแก่เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดสดการเสวนาโครงการต่างๆที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆภายในชุมชนภายใต้แนวคิดของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งได้ใช้เวทีในครั้งนี้สื่อสารและเผยแพร่งานวิจัยของชุมชนให้กับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ในวันเปิดงานได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ขึ้นเสวนากล่าวถึงความสำคัญของการวิจัยลงพื้นที่ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา

งานวิจัยทั้งหมดถูกจัดแสดงในนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล หลายๆโครงการได้รับความสนใจ และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ได้แก่

คณะสหเวชศาสตร์  ฮักดนตรีโมเดล : การเสริมสร้างสุขภาพควบคู่ไปกับการสืบสานความงามของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาผนวกเข้ากับการบรรเทาความเครียดในผู้สูงอายุ

คณะวิทยาศาสตร์ หอมนกยูงโมเดล : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุนสู่ตลาดออนไลน์

คณะศิลปะศาสตร์ นวัตกรรมนิทาน : การสร้างและการใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสอนศัพท์ผ่านนิทาน 3 ภาษา ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาสถานศึกษาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่สามารถพัฒนาเป็นโมเดลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนต่างๆทั่วประเทศนำไปดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดต่อไปได้ สามารถติดตามการดำเนินงานแต่ละโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.draeqa.up.ac.th ดังนั้น การจัดโครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถนำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด เพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2019 2:55:16 PM