พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 “ดอกซ้อขนมแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทลื้อโมเดล"

วันที่ 23-25 มกราคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในปีนี้ คณะนิติศาสตร์ได้รางวัล “ เหรียญเงิน” ในการดำเนิน 1คณะ1 โมเดล ภายใต้ชื่องานวิจัย “ดอกซ้อขนมแห่งถูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทลื้อโมเดล” โดย ดร.ธิติ ไวกวี และ ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

facebook page


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2019 1:36:55 PM