SEEN จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะของเสียอันตราย ขยะติดเชืออย่างถูกวิธี และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะของเสียอันตราย ขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้จัดกิจกรรม ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว เชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ได้ชี้แจงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนความร่วมมืออย่างจริงจัง 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2019 10:01:30 AM