คณาจารย์และนิสิต วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

         วันที่ 24 มกราคม 2562 คณาจารย์และนิสิต วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 43 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ นางสุปราณี ทะนายมา บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยฯ และคณะ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต เพื่อแนะนำการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2019 9:09:35 AM