มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวิจัยคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน “นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล 2562”

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวิจัยคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล 2562”

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยและนำองค์ความรู้ลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ตามนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ภายใต้โครงการ1 คณะ 1 โมเดล โดยเน้นให้แต่ละคณะ ศึกษาประเด็นที่มีโอกาสหรือปัญหาที่มีผลกระทบสูง และเลือกพื้นที่ที่ผู้นำชุมชนมีความตั้งใจจริงในการสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ ให้เกิดผลสำเร็จ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล 2562รองศาสตร์จารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจากคณะวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน และมีเครือข่ายภายนอกรวมไปถึงองค์กร หน่วยงานภายนอก ชุมชนในจังหวัดพะเยาและตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนจำนวนมากโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง ภายในงานได้มีการจัดการประกวดผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองทั้งสิ้นจำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

  1. คณะสหเวชศาสตร์  

ฮักดนตรีโมเดล : การเสริมสร้างสุขภาพควบคู่ไปกับการสืบสานความงามของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาผนวกเข้ากับการบรรเทาความเครียดในผู้สูงอายุ

  1. คณะวิทยาศาสตร์

หอมนกยูงโมเดล : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุนสู่ตลาดออนไลน์

  1. คณะศิลปศาสตร์

นวัตกรรมนิทาน : การสร้างและการใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสอนศัพท์ผ่านนิทาน 3 ภาษา ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา

  1. วิทยาลัยการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาสถานศึกษาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวว่า การจัดงานใครั้งนี้ 1 คณะ 1 โมเดล ในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จต่าง ๆ และจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการช่วยพัฒนาโครงการฯ ให้ดียิ่งขึ้นไปจนพัฒนาเป็นพะเยาโมเดลในที่สุด


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ , พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2019 3:05:24 PM