SEEN ต้อนรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบ TCAS เพื่อเข้าศึกษา ใน ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ต้อนรับนักเรียนที่ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วย ดร.สุชัญญา      ทองเครือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ และได้มีรุ่นพี่ของคณะพลังงานฯ ได้ทำความรู้จักกับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อ ได้มีกิจกรรมเล่นเกมทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและกันเอง หลังเสร็จกิจกรรมแล้วก็ได้พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมบริเวณคณะพลังงานฯ และได้เข้าพบอาจารย์ประจำสาขา ซึ่งมี 2 สาขา ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนที่จะศึกษาต่อเตรียมพร้อมกับการเรียนการสอนของคณะ 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/23/2019 3:09:46 PM