โครงการประชุมสัมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ หลักการ และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาพ :   พีระชาติ อุปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/23/2019 9:21:25 AM