คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการรับน้อง-ฉลองพี่ สุขขี SPSS (กิจกรรมที่ 1 รับน้อง คล้องวิชา ตามประสา SPSS)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการรับน้อง-ฉลองพี่ สุขขี SPSS (กิจกรรมที่ 1 รับน้อง คล้องวิชา ตามประสา SPSS) ณ ห้อง C 202 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายเอกพล  โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำการใช้งาน ระบบ ithesis แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ithesis สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ภาพ :   จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/22/2019 11:02:27 AM