คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมวันเกียรติยศลูกรพีนิติสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมวันเกียรติยศลูกรพีนิติสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้อง UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) นำโดย ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมีผู้บริหาร และคณาจารย์ในคณะเข้าร่วมพิธี โดยกิจกรรมวันเกียรติยศลูกรพีนิติสัมพันธ์นี้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของนิสิต มีกิจกรรมย่อยประกอบด้วย การทำบุญถวายสังฆทานและตักบาตรอุปกรณ์การเรียน การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่สร้างชื่อเสียง และคุณความดีให้แก่คณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา การมอบเหรียญรางวัลนิสิตที่มีผลการเรียนดี การติดติ้งไทด์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 การปลดป้ายนิสิตชั้นปีที่ 1 การมอบของขวัญของที่ระลึกในสายรหัส และการแสดงจากตัวแทนนิสิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนนิสิตด้วยกันเอง กิจกรรมสำเร็จลุล่วงอย่างประสบความสำเร็จ โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/22/2019 10:04:23 AM