หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมการทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโคจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตามฤดูกาล

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2562 หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย หัวหน้าหน่วย พร้อมนักวิจัยในสังกัด ได้แก่ ดร. กันตา แสงวิจิตร นางสาวชนันภรณ์ ทองโรจน์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้จัดอบรมการทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโคจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตามฤดูกาลโดยจุลินทรีย์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาพลังงานต่ำที่ทางหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ณ วิสาหกิจชุมชนกุล่มผู้เลี้ยงโค อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีเป้าหมายในการอบรมเพื่อการลดต้นทุนอาหารหมักและลดการเผา งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและเทคโนโลยีจากศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

ภาพ :   ดร. กันตา แสงวิจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. กันตา แสงวิจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/22/2019 9:33:55 AM