นักกีฬาหมากกระดาน มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดง

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นักกีฬาหมากกระดาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้าเหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

โดยได้เหรียญรางวัลดังนี้

เหรียญเงิน หมากฮอส ประเภทบุคคลชาย ได้แก่
นายสุจินดา คำสัน
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เหรียญทองแดง หมากรุกไทย ประเภทบุคคลชายได้แก่
นายชนพล อินทร์บรรลือและนายพีรพล ปั้นวิชัย 
นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการศึกษาแขนงวิชาคณิตศาสตร์(คู่ขนาน)


ภาพ :   งานกีฬาและนันทนาการ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/21/2019 10:59:44 AM