SEEN ต้อนรับคณะดูงานจากชุมชนบ้านต๋อม เพื่อศึกษาด้านการจัดการขยะของ ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ได้ต้อนรับชุมชมบ้านต๋อม เพื่อเข้าศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะและนำกลับคืนทรัพยากรและพลังงานจากขยะอย่างยั่งยืน จากนั้น ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม ได้พากลุ่มดูงานเยี่ยมชมระบบโรงคัดแยกขยะ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความสนใจเพื่อเป็นต้นแบบในการไปพัฒนาในการแก้ปัญหาด้านขยะชุมชนต่อไป 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/21/2019 10:54:12 AM