นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรม "Chiang Mai Maker Party 2018 (Education for the Future)

นริสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรม  "Chiang Mai Maker Party 2018 (Education for the Future)

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คนพร้อมด้วย ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ศราวุธ แต้โอสถ และครูรัชนีวรรณ หมั่นแสวง ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์และร่วมการแข่งขันในกิจกรรม  "Chiang Mai Maker Party 2018 (Education for the Future) จัดโดยชมรม Chiang Mai Maker Club  โดยได้นำผลงานที่นำมาจัดแสดง ได้แก่เครื่องจ่ายขนมด้วยค่า BMI (Body Mass Index)  และรถบังคับควบคุมด้วยบลูทูธ 

นอกจากนี้ทีมนิสิตวิศวฯไฟฟ้า ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Airboat Racing และได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่น Modified

กิจกรรม Chiang Mai Maker Party เป็นงานประจำปี ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการร่วมตัวกันของกลุ่มเมกเกอร์ เป็นพื้นที่สำหรับพบปะและนำเอาผลงานที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแสดง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเมกเกอร์ให้เข้มแข็ง 

รูปแบบของงานประกอบด้วย กิจกรรม 3 ส่วน คือ พื้นที่แสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ การบรรยาย และกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผู้เข้าร่วมงานในทุกช่วงวัย จะได้ความรู้และความสนุกสนาน และเข้าถึงวัฒนธรรมเมกเกอร์ 

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แก่

1. นางสาวนันทิกานต์ นันต๊ะ

2. นางสาวกมลพรรณ แสงประสิทธิ์

3. นายธีระพงษ์ สมณะ

4. นายนันทวัฒน์ วิริยารักษ์

5. นายธนกร ศรีโรจน์

6. นายปฐมภพ ปิ่นปัก

7. นายธนกร ดอนชัย

8. นายสิทธิพร ทองธรรม

9. นางสาวกัญญารัตน์ มะธุรี

10. นายสุรชัย ภิญโญขวัญ

11. นางสาวกาญจนา ดวงต๋า

 


ภาพ :   ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 1:41:36 PM