นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ทีมต้นกล้ากลางดอย) ดำเนินโครงการ “ภูแลประชารัฐรวมใจ ลดต้นทุนการเลี้ยงโคไทยสู่ครัวโลก”

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (ทีมต้นกล้ากลางดอย) รวมสมาชิกระหว่างสาขาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดำเนินโครงการ “ภูแลประชารัฐรวมใจ ลดต้นทุนการเลี้ยงโคไทยสู่ครัวโลก” ในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 13 นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน ทุนสนับสนุนงบประมาณโดยธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเศษสับปะรดภูแลที่ไม่มีมูลค่ามาหมักเพิ่มโภชนะ เพื่อผลิตเป็นอาหารโคขุนคุณภาพ และเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

ภาพ :   ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 1:35:31 PM