อบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4

วันที่ 11-13 มกราคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิสิตแกนนำได้รับการฝึกและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งด้านบริหารและบริการ สามารถช่วยเหลือดูแลเพื่อนสมาชิกในด้านให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและถ่ายทอดค่านิยม ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดให้แก่เพื่อนสมาชิก และสามารถสร้างและขยายเครือข่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จากรุ่นสู่รุ่นโดยการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีแกนนำเครือข่าย TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาเข้าร่วมอบรมด้วย ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมวันเด็ก TO BE เพื่อน้อง และกิจกรรม TO BE คิดถึงธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจแกนนำ TO BE NUMBER ONE ให้มีจิตใจ ที่สงบ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 

ภาพ :   ชมรม TO BE NUMBER ONE   
ข้อมูล/ข่าว :    ชมรม TO BE NUMBER ONE   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/17/2019 9:31:56 AM