โครงการการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงการฝึกงาวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงการฝึกงาวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจิตตยะโสธร โรงพยาบาลอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี ให้การต้อนรับ และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลดังนี้ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู,โรงพยาบาลหนองคาย,ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1โรงพยาบาลอุดรธานี,ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 2 โรงพยาบาลอุดรธานี,ศูนย์สุขภาพชุมชน วัดป่าโนนนิเวศน์ โรงพยาบาลอุดรธานี,โรงพยาบาลบึงกาฬ,โรงพยาบาลสกลนคร,โรงพยาบาลนครพนม, โรงพยาบาลชัยภูมิ,โรงพยาบาลมุกดาหาร,โรงพยาบาลอำนาจเจริญ,โรงพยาบาลสุรินทร์, โรงพยาบาลบุรีรัมย์,โรงพยาบาลอุดรธานี (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง ทำความเข้าใจและกฎระเบียบให้การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติงานในภาคโรงพยาบาลประจำจังหวัด ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/16/2019 3:18:40 PM