ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการห้องสมุด miniTCDC หนังสือและวัสดุตัวอย่างใหม่ จาก CEA ปีที่ 3

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าใช้บริการห้องสมุด miniTCDC ภายใต้โครงการกระจายโอกาส สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศณษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบ และเปิดโอกาสให้นักเรียน อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักออกแบบ ตลอดจนผู้ประกอบการที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบและกระตุ้นให้ภาคประชาชน ทุกระดับนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 เป็นการหมุนเวียนหนังสือเป็นปีที่ 3 มีหนังสือและตัวอย่างวัสดุใหม่ จาก CEA ให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของ CEA ได้ ณ เครื่องสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ห้องสมุด miniTCDC ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

         ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 054-466-666 ต่อ 3686


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/16/2019 2:20:35 PM